Nomas un īres dokumenti

  >    >  Nomas un īres dokumenti


Īres un nomas līgums ir līgumi ar, kuru palīdzību fiziska vai juridiska persona var iegūt tiesības lietot sev nepiederošu īpašumu uz noteiktu termiņu un par noteiktu samaksu.

Būtiskākā atšķirība starp īri un nomu ir tajā, ka līgums ar, kuru lietošanā tiek nodots īpašums savas saimnieciskās darbības (komercdarbības) nodrošināšanai – ir noma, bet viss pārējais ir īre. Savukārt, ja tiek slēgts īres līgums ar fizisku personu, tad šādas attiecības starp īrnieku un izīrētāju regulē Likums par Dzīvojamo telpu īri.

BUJ

1. Ar ko atšķiras nomas līgums no īres līguma?

Nomas līgumus izmanto tad, ja iznomājamais nekustamais īpašums paredzēts kādas komercdarbības veikšanai. Attiecībā uz dzīvojamo platību tiek izmantots īres līgums.

2. Kādās situācijās tiek slēgts nomas līgums?

Nomas līgumus slēdz dažādās situācijās, piemēram, zemes nomas līgums, līgums par apbūves tiesībām, telpu nomas līgums, apakšnomas līgums, īres līgums, kas paredz apakšīres iespējas.

3. Kas var slēgt nomas līgumus?

Nomas līgumus var noslēgt gan fiziskas personas savā starpā, gan arī fiziskas un juridiskas personas. Šāds nomas līgums dod tiesības personai uz noteiktu laiku lietot telpas vai nekustamo īpašumu, kas pieder citai fiziskai vai juridiskai personai.

4. Vai ir pieejams nomas līgums – paraugs?

DSS Legal saviem klientiem piedāvā gatavus visu veidu līgumu paraugus. Tomēr ieteicams rūpīgi pārdomāt, vai konkrētajā gadījumā nebūtu prātīgāk izvēlēties iespēju ļaut sagatavot šo līgumu juristam, it īpaši tad, ja situācija nav gluži standarta.

5. Vai telpu nomas līgums ļauj izdot telpas apakšnomai?

Jā, ja tas ir paredzēts sākotnējā nomas līgumā. Jebkurā gadījumā – ir nepieciešama īpašnieka rakstiska piekrišana, vai arī – īpašnieka paraksts uz apakšnomas līguma.

6. Uz cik ilgu laiku var tikt slēgts nomas līgums?

Likumā nav noteikts ne minimālais, ne maksimālais termiņš, uz kādu var tikt slēgts nomas līgums. Tas jāparedz katrā atsevišķā gadījumā individuāli. Slēdzot nomas līgumu uz garāku termiņu, jāparedz arī nosacījumi, kad un kādā veidā var tikt pārskatīta nomas maksa. Ja līgumu slēdz uz īsāku periodu un plāno pagarināt, tad nomas maksas apmēru var pārskatīt katrā šādā līguma pagarināšanas reizē.