Dāvinājuma līgums

  >    >  Dāvinājuma līgums

Ir svarīgi zināt būtiskās atšķirības starp dāvinājuma līgumu un  pirkuma līgumu, lai pareizi novērtētu, kas Jums ir piemērotāks un izvairītos no riskiem, lai darījums netiktu atcelts.

Dāvinājuma līgums ir rakstiska vienošanās ar, kuru dāvinātājs dāvina un apdāvinātājs pieņem bez atlīdzības kādu mantisku vērtību. Būtiskā atškīrība dāvinājuma līgumam no pirkuma līguma ir tā, ka dāvinājums ir bez atlīdzības (nav pirkuma maksas).

 

Gadījumā, ja tiek dāvināts nekustamais īpašums, tad dāvinājuma līgumā ir jānorāda tā vērtība, lai varētu aprēķināt valsts nodevu par īpašuma tiesību uz nekustamo īpašumu pārreģistrāciju uz jauno īpašnieku (apdāvināto). Praksē visbiežāk tiek norādīta mazākā, tas ir, īpašuma kadastrālā vērtība. Valsts nodeva dāvinājuma līguma gadījumā ir 3% no nekustamā īpašuma vērtības. Gadījumā, ja dāvinājuma līgums tieks slēgts starp ģimenes locekļiem (bērniem, laulātajiem, vecākiem, brāļiem, māsām, mazbērniem, mazmazbērniem vai vecvecākiem) – 0,5% no nekustamā īpašuma vērtības.

 

Praksē līgumslēdzēji izvēlas slēgt dāvinājuma līgumu pirkuma līguma vietā, jo tas ļauj izvairīties no pirmpirkuma tiesību piedāvāšanas pirmpirkuma tiesīgajiem (piem., kopīpašniekiem), vai arī iespēju izvairīties no iedzīvotāja nodokļa maksājuma. Taču pastāv vairāki juridiski riski, kas būtu jāizvērtē katrā konkrētajā gadījumā, lai no tiem izvairītos un nākotnē līgums netiktu atsaukts tiesā, un nodoklis tomēr jāmaksā.

 

Galvenie juridiskie riski, kas jāizvērtē slēdzot dāvinājuma līgumu:

  • Kāda no līgumslēdzējpusēm ceļ prasību tiesā, lūdzot atzīt dāvinājuma līgumu par pirkuma līgumu ar prasību veikt pirkuma maksas samaksu;
  • Dāvinātājs savā dzīves laikā var atsaukt dāvinājuma līgumu (tiesā pierādot apdāvinātā rupju nepateicību);
  • Dāvinātāja mantinieki var apstrīdēt dāvinājumu tiesā pēc dāvinātāja nāves vai izparsīt savu neatraidāmo daļu.
  • Dāvinājuma līgumā ar uzlikumu ir svarīgi paredzēt aizliegums nekustamo īpašumu bez dāvinātāja rakstiskas piekrišanas atsavināt, uzdāvināt, ieķīlāt un apgrūtināt ar lietu tiesībām, kā arī mūža lietošanas tiesība par labu dāvinātājam, ja dāvinātājs nekustamajā īpašumā pats joprojām vēl dzīvo.
  • Dāvinājuma līgumam nav jābūt sastādītam garam un komplicētam, taču tam ir jāparedz galvenās un būtiskās sastāvdaļas, kuras nošķir katru no dāvinājuma trijiem veidiem. Praksē nereti puses vēlas noslēgt dāvinājumu ar nosacījumu, piemēram, rūpēties par tuvinieku un/vai pašu nekustamo īpašumu, taču nezināšanas dēļ līgumā tas nav atrunāts.
  • Mēs Jums sniegsim juridisko atbalstu dāvinājuma līguma sagatavošanai, lai Jūsu dāvinājums noritētu bez liekiem sarežģījumiem.

Dāvinājuma līguma paraugs

Līguma veidsDāvinājuma līgums
Neaizpildīts Dāvinājuma līguma paraugs 3,90 EUR
Aizpildīts Dāvinājuma līguma paraugs konkrētajam klienta darījumam
70,00 EUR