Īres līgums (apakšīres līgums)

  >    >  Īres līgums (apakšīres līgums)


Būtiskākā atšķirība starp īri un nomu ir tajā, ka līgums ar, kuru lietošanā tiek nodots īpašums savas saimnieciskās darbības (komercdarbības) nodrošināšanai – ir noma, bet viss pārējais ir īre. Savukārt, ja tiek slēgts īres līgums ar fizisku personu, tad šādas attiecības starp īrnieku un izīrētāju regulē Likums par Dzīvojamo telpu īri.

 

Būtiskākās lietas, kas būtu jāzina slēdzot īres līgumu:

  • Dzīvojamā platība un tās atrašanās vieta;
  • Skaidri jānorāda maksa par dzīvojamās platības lietošanu (īres maksa) mēnesī (ja dzīvojamā platība tiek nodota bez atlīdzības – tas ir patapinājums);
  • Norēķinu konts uz, kuru īres maksa tiek maksāta, lai vēlāk var pierādīt par veikto (neveikto – parāda) maksājumu apmēru;
  • Īres termiņš uz kādu īres līgums tiek noslēgts (tam noteikti jābūt ar noteiktu termiņu). Parasti praksē tiek slēgts uz 1 vai 2 gadiem, ja tiek slēgts uz ilgāku termiņu, tad līgumā būtu jāiekļauj īres maksas pārskatīšana vēlākos gados;
  • Ja dzīvojamās telpas īres līgumā ir paredzēta iespēja līguma darbības laikā paaugstināt dzīvojamās telpas īres maksu, izīrētājs vismaz sešus mēnešus iepriekš rakstveidā brīdina īrnieku par tās paaugstināšanu;
  • Papildus īres maksai īrniekam obligāti jāmaksā nekustamā īpašuma nodokļa maksājums un zemes īpašnieka noslēgtajā zemes nomas līgumā noteiktā zemes nomas maksa, ja izīrētā dzīvojamā telpa ir mājā, kas atrodas uz citam īpašniekam piederošas zemes (to paredz likums);
  • Līgumā skaidri jānorāda jebkuri citi maksājumi (maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem, apsaimniekošanas maksa un tml.);
  • Drošības naudas apmērs, ja tāda tiek piemērots un tā izmantošanas kārtību un atmaksas termiņu;
  • Līdzēju kontaktinformācija un pienākums informēt otru līdzēju jebkādu izmaiņu gadījumā.

 

Īres līguma paraugs ir atrodams vairākās interneta saitēs. Taču jāņem vērā, ka Īres līgums ir viens no izplatītākajiem līgumiem, kas kalpo par pamat tālākām neskaidrībām un konfliktiem starp līdzējiem, ja tas ir sagatavots pavirši un ar līdzējiem neskaidriem līguma noteikumiem. Ja strīds, kura pamatā ir īres līgums nonāk līdz tiesai, tas var prasīt vairākus gadus strīda atrisināšanai jau pirmajās divās instancēs, tādēļ ieteicams, īres līguma sagatavošanu uzticēt profesionālam juristam, lai izvairītos no nevajadzīga tiesvedības procesa.

 

Mēs Jums sniegsim juridisko atbalstu īres līguma sagatavošanai, lai Jūsu darījums noritētu bez liekiem sarežģījumiem.

 

Līguma veidsĪres līgums
Neaizpildīts Īres (apakšīres) līguma paraugs25,00 EUR
Aizpildīts Īres (apakšīres) līguma paraugs konkrētajam klienta darījumam 70,00 EUR

BUJ

1. Kāda ir atšķirība starp nomu un īri?

Ja telpas tiek nodotas komercdarbības vai saimnieciskās darbības veikšanai, tā ir noma. Ja telpas tiek piedāvātas privātai lietošanai – tā ir īre. Jebkādas komerctelpas tiek iznomātas. Dzīvojamās telpas – izīrētas. Piemēram, līgums par dzīvokļu nomu paredz, ka šie dzīvokļi tiks izmantoti komercdarbībai.

2. Starp ko var tikt noslēgts dzīvokļa īres līgums?

Biežāk tiek slēgts dzīvokļa īres līgums starp fiziskām personām vai starp juridisku personu un fizisku personu, taču ir iespējami arī citi varianti.

3. Vai ir iespējams īres līgums bez īres maksas?

Ja netiek piemērota maksa, tad tas ir patapinājums, nevis īre. Ieteicams arī šādā gadījumā slēgt līgumu, jo līgumā var atrunāt, kurš ir atbildīgs par nekustamā īpašuma nodokļa segšanu, komunālajiem maksājumiem u.tml.

4. Uz kādu termiņu tiek slēgts dzīvojamo telpu īres līgums?

Parasti termiņš ir viens vai divi gadi. Ja tiek slēgts īres līgums uz nenoteiktu laiku, līgumā jāparedz nosacījumi, cik bieži un kā var tikt pārskatīta īres maksa.

5. Ko nozīmē īres līgums ar izpirkuma tiesībām?

Būtībā tā ir īpašuma iegāde uz nomaksu. Piemēram, ja nav iespējams dzīvokļa pirkuma līgums, izmantojot bankas kredītu, šādi var iegādāties īpašumu, maksājot par to vairāku gadu garumā.

6. Kā sagatavot īres līgumu?

Lai izvairītos no problēmām nākotnē, ieteicams uzticēt līguma sagatavošanu profesionāļiem. Ir daudz nianšu, kas uzreiz nemaz nevar ienākt prātā, bet par ko būtu jādomā gan īrējot, gan izīrējot. Arī tiesās daudz raitāk var tikt uz priekšu, ja īres līgums ir sagatavots maksimāli precīzi, ņemot vērā apstākļus.