Telpu nomas līgums

  >    >  Telpu nomas līgums

Būtiskākā atšķirība starp īri un nomu ir tajā, ka līgums ar, kuru lietošanā tiek nodots īpašums savas saimnieciskās darbības (komercdarbības) nodrošināšanai – ir noma, bet ja telpas tiek izmantotas dzīvesvietai ir īre.

 

Būtiskākās lietas, kas būtu jāzina slēdzot nomas līgumu:

 • Līguma priekšmets, kurā būtu jānorāda iznomājamo telpu platība, adrese un atrašanās vieta (ja telpas atrodas ēkas kādā no stāviem), dati no zemesgrāmatas;
 • Nomas līguma termiņš;
 • Nomas maksa un tās samaksas kārtība (datums, kurā jāveic maksājums);
 • Drošības maksas un tās apmērs, ja tāda ir paredzēta;
 • Kārtība kādā tiek veikti visi citi nepieciešamie ikmēneša maksājumi (komunālie maksājumi, apsaimniekošanas maksa utt.);
 • Kārtība kādā telpas tiek nodotas iznomāšanai (ar pieņemšnas un nodošanas aktu);
 • Kārtība kādā telpas tiek nodotas atpakaļ iznomātājam (ar pieņemšnas un nodošanas aktu vai iekļūšana telpās nomas līguma pārtraukšanas gadījumā);
 • Nomnieka tiesības un pienākumi;
 • Iznomātāja tiesības un pienākumi;
 • Vai tiek paredzētas tiesības ierakstīt nomas līgumu zemesgrāmatā;
 • Gadījumi un kārtība kādos nomas īgums tiek izbeigts.

 

Līguma veidsNomas līgums
Neaizpildīts Telpu nomas līguma paraugs3,90 EUR
Aizpildīts Telpu nomas līguma paraugs konkrētajam klienta darījumam 70,00 EUR

BUJ

1. Ar ko atšķiras telpu noma un telpu īre?

Telpu nomas līgums tiek slēgts tad, ja telpas tiek izmantotas komercdarbībai. Savukārt īres līgumi attiecas uz dzīvojamo fondu.

2. Vai nomas līgumā tiek paredzēta drošības nauda?

Līdzīgi kā īres līgumā, arī telpu nomas līgums var paredzēt noteikta apmēra drošības naudu.

3. Vai telpu nomas līgums attiecas tikai uz juridiskām personām?

Nē, telpu nomas līgums ar fizisku personu arī ir bieži sastopams. Katra no pusēm var būt gan fiziska, gan juridiska persona.

4. Vai nomas līgums tiek reģistrēts arī zemesgrāmatā?

Tas nav obligāti, bet, ja nepieciešams, arī zemesgrāmatā var tikt ierakstīts konkrētais telpu nomas līgums. Tas var būt svarīgi tad, ja nomas līgums tiek slēgts uz ilgāku laiku.

5. Kā telpas tiek nodotas iznomāšanai un pēc tam nodotas atpakaļ iznomātājam?

Parasti tiek slēgts pieņemšanas un nodošanas akts, kurā arī ir aprakstīti visi būtiskākie elementi, piemēram, skaitītāju rādījumi, telpu stāvoklis u.tml. Pieņemšanas un nodošanas akts tiek sastādīts gan nomas līgumam stājoties spēkā, gan arī brīdī, kad tas izbeidzas vai tiek pārtraukts.

6. Ko drīkst darīt nomātās telpās?

Tas, ko drīkst un ko nedrīkst darīt, jāparedz nomas līgumā atkarībā no konkrētajiem apstākļiem. Lai līgums tiktu sastādīts korekti un strīdus gadījumā būtu noderīgs, ieteicams tā veidošanu uzticēt speciālistiem, kas palīdzēs precīzi formulēt nosacījumus, uz kādiem konkrētās telpas tiek piedāvātas.