Līgums par datu apstrādi

  >    >  Līgums par datu apstrādi

Līgums par datu apstrādi tiek slēgts starp pārzini un apstrādātāju, kurā tiek atrunāts sekojošais:

  • Līguma priekšmets (kādi dati un kādam nolūkam tiek apstrādāti);
  • Līguma termiņš (cik ilgi un līdz kādam termiņam datus ir nepieciešams apstrādāt, tajā skaitā uzglabāt);
  • Apstrādātāja pienākums (datu apstrādes mērķis, līdzekļi, datu apstrādes principu ievērošanas pienākumi);
  • Pārziņa pienākums (datu sniegšana, apstrādes mērķu noteikšana utt.);
  • Ziņošanas pienākums, ja tiek konstatēts pārkāpums datu apstrādē;
  • Līgumsodi un sekas, ja tiek konstatēti datu apstrādes pārkāpums;
  • Līguma izbeigšanas nosacījumi.

 

Kādēļ pārzinim obligāti ir jānoslēdz līgums ar apstrādātāju par datu apstrādi?

Visa atbildība par personas datu apstrādi gulstas uz pārzini (arī tad, ja visus datus apstrādā un glabā apstrādātājs). Ja uzraudzības iestāde (Datu Valsts inspekcija) uzliks sodu, tad tas tiks uzlikts, pārzinim. Tādēļ ir svarīgi noslēgt pareizi juridiski sastādītu līgumu par personas datu apstrādi, kurš skaidri nosaka abām pusēm tiesības un pienākumus, atbildības robežas un sekas, ja tiek konstatēti pārkāpumi datu apstrādē. Līgums ir nepieciešams ne tikai pārziņa, bet arī apstrādātāja interesēs, lai pret apstrādātāju nevarētu vērsties tiesā ar nepamatotiem prasījumiem par zaudējuma piedziņu.