Nekustamā īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā

  >    >  Nekustamā īpašuma ierakstīšana zemesgrāmatā

Lai nekustamo īpašumu ierakstītu zemesgrāmatā uz jaunā īpašnieka vārda pie zvērināta notāra, ir nepieciešams parakstīt nostiprinājuma lūgumu par jaunā īpašnieka īpašuma tiesībām uz nekustamo īpašumu.  Taču pirms tam ir nepieciešams sagatavot dokumentu, kas tiek pievienoti šim nostiprinājuma lūgumam un, kas ir par pamatu īpašuma tiesību maiņai (katrā individuālajā gadījumā, tie var būt atšķirīgi):

Nekustamā īpašuma pirkuma līgums
 • Pirkuma līgums (nav nepieciešams notariāls apliecinājums);
 • Pilnvara, ja persona paraksta dokumentus uz pilnvaras pamata (notariāli apliecināta);
 • Atteikums no pašvaldības pirmpirkuma tiesībām, ja atsavina ēku un zemi attiecīgās pašvaldības teritorijā vai
 • Atteikums no attiecīgas valsts pārvaldes institūcijas pirmpirkuma tiesībām (piemēram, valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, īpaši aizsargājamās dabas teritorijas pārvaldes institūcija u.c.), ja tāds ir nepieciešams vai
 • Atteikums no pirmpirkuma tiesībām, kuras ir nostiprinātas zemesgrāmatā (atteikums no LR Civillikumā noteiktām kopīpašnieku pirmpirkuma tiesībām netiek pārbaudīts, taču kopīpašniekam, ja pirmpirkuma tiesības tam netika piedāvātas, ir Civillikuma 1400.pantā noteiktās izpirkuma tiesības, vēršoties ar prasību tiesā, viena gada laikā kopš īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas zemesgrāmatā uz ieguvēja vārda);
 • Pārdevēja – fiziskas personas laulātā piekrišana (gadījumos, kad īpašums nav atsevišķa manta vai nepastāv visas mantas šķirtība);
 • Pašvaldības piekrišana, ja zemi iegūst īpašumā persona, kura saskaņā ar likumiem “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un “Par zemes reformu LR pilsētās” zemi īpašumā var iegūt ar ierobežojumiem (piem., lauksaimniecības zeme);
 • Trešās personas piekrišana, ja tai par labu reģistrēti aizliegumi zemesgrāmatā (piem., bankas piekrišana, kurai par labu reģistrēta hipotēka);
 • Apliecinājums par valsts* un kancelejas nodevas samaksu. Valsts nodevas apmērs.
Dāvinājuma līguma reģistrācija
 • Dāvinājuma līgums;
 • Dāvinātāja – fiziskas personas laulātā piekrišana (gadījumos, kad īpašums nav atsevišķa manta vai nepastāv visas mantas šķirtība);
 • Pilnvara, ja persona paraksta dokumentus uz pilnvaras pamata (notariāli apliecināta);
 • Pašvaldības piekrišana, ja zemi iegūst īpašumā persona, kura saskaņā ar likumiem “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un “Par zemes reformu LR pilsētās” zemi īpašumā var iegūt ar ierobežojumiem (piem., lauksaimniecības zemes gadījumā vai juridiskas personas izziņa par tās dalībnieku sastāvu ar norādi par dalībnieku pilsonību);
 • Trešās personas piekrišana, ja tai par labu reģistrēti aizliegumi zemesgrāmatā (piem., bankas piekrišana, kurai par labu reģistrēta hipotēka);
 • Apliecinājums par valsts* un kancelejas nodevas samaksu.
Hipotēkas nostiprināšanai
 • Aizdevuma (kredīta) līgums;
 • Hipotēkas (ķīlas) līgums;
 • Ķīlas devēja – fiziskas personas laulātā piekrišana ieķīlāšanai (gadījumos, kad īpašums nav atsevišķa manta vai nepastāv visas mantas šķirtība);
 • Trešās personas piekrišana (piem., pirmās kārtas hipotēkas turētājs), ja tai par labu reģistrēti aizliegumi zemesgrāmatā (piem., bankas piekrišana, kurai par labu reģistrēta hipotēka);
 • Apliecinājums par valsts* un kancelejas nodevas samaksu.
Ēkas ierakstīšanai zemesgrāmatā
 • Ēkas (būves) inventarizācijas lieta (oriģināls tiek atdots iesniedzējam);
 • Viens no šiem dokumentiem:
  • valsts arhīva izziņa par ēku piederību 1940.gada 21.jūlijā;
  • dokuments par īpašuma tiesību atjaunošanu uz prettiesiski atsavinātām ēkām;
  • akts par ēku pieņemšanu ekspluatācijā;
  • rakstveida darījuma akts par ēku iegūšanu;
  • apliecība par tiesībām uz mantojumu;
  • tiesas spriedums vai lēmums;
  • akts par ēku iegūšanu izsolē tiesas ceļā (līdz 1995.gada 29.martam);
  • izraksts no saimniecības uzskaites kartītes vai saimniecības grāmatas, ko izsniedzis valsts arhīvs vai pašvaldība;
  • līgums par ēku iegūšanu privatizācijas rezultātā;
  • būvvaldes (būvinspekcijas) izziņa, ja ēkas ir jaunbūves vai nav pabeigta to celtniecība;
  • cits dokuments, kas apliecina ēku (būvju) tiesisku iegūšanu.
 • Pilnvara, ja persona paraksta dokumentus uz pilnvaras pamata (notariāli apliecināta);
 • Apliecinājums par valsts* un kancelejas nodevas samaksu.
Atgūtās zemes ierakstīšanai zemesgrāmatā
 • Lēmums par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu.
 • Zemes robežu plāns;
 • Pilnvara, ja persona paraksta dokumentus uz pilnvaras pamata (notariāli apliecināta);
 • Kvīts par kancelejas nodevas samaksu 28,46 eiro – par jauna nodalījuma atklāšanu, 7,11 eiro – par apliecības izsniegšanu); no kancelejas nodevas atbrīvotas fiziskās personas — bijušie īpašnieki, kuriem zeme piederēja 1940.gada 21.jūlijā, to laulātie un pirmās šķiras likumiskie mantinieki, politiski represētie un I grupas invalīdi (minētie fakti jāpierāda).
Privatizētās zemes ierakstīšanai nepieciešamie dokumenti
 • Lēmums par zemes nodošanu īpašumā par samaksu.
 • Līgums ar Latvijas Hipotēku un zemes banku par zemes izpirkšanu.
 • Zemes robežu plāns.
 • Kvīts par kancelejas nodevas samaksu 28,46 eiro – par jauna nodalījuma atklāšanu, 7,11 eiro – par apliecības izsniegšanu).
 • Pilnvara vai tās notariāli apliecināts noraksts, ja nostiprinājuma lūgumu parakstījusi pilnvarota persona.
Uztura līguma reģistrācijai
 • Uztura līgums;
 • Pašvaldības izziņa par pienākumu vērtību.
 • Laulātā piekrišana vai pierādījumi, ka īpašums ir atsevišķa manta vai starp laulātajiem pastāv visas mantas šķirtība.
 • Pašvaldības izziņa par to, ka par nekustamo īpašumu ir samaksāts īpašuma nodoklis.
 • Trešās personas piekrišana, ja tai par labu reģistrēti aizliegumi zemesgrāmatā (piem., bankas piekrišana, kurai par labu reģistrēta hipotēka).
 • Pašvaldības piekrišana, ja zemi īpašumā iegūst persona, kura saskaņā ar likumiem “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” zemi īpašumā var iegūt ar ierobežojumiem, vai arī pierādījumi, ka persona zemi īpašumā var iegūt bez ierobežojumiem (piemēram, juridiskas personas izziņa par tās dalībnieku sastāvu ar norādi par dalībnieku pilsonību).
 • Kancelejas nodevas kvīts (par jaunas tiesības nostiprinājumu – 14,23 eiro), par apliecību – 7,11 eiro).
 • Kvīts par valsts nodevas samaksu – nodeva aprēķina no summas, kura ir lielāka – nekustamā īpašuma kadastrālais novērtējums vai arī summa, kas iegūta gada maksājumu summu reizinot ar 10. No šīs summas maksājami 2%, bet ja līgums slēgts ar bērniem, laulātajiem, vecākiem, mazbērniem, mazmazbērniem vai vecvecākiem – 0,5%;
 • Pilnvara vai tās notariāli apliecināts noraksts, ja persona parakstījusi dokumentus uz pilnvaras pamata.
Maiņas līguma reģistrācijai
 • Maiņas līgums;
 • Laulātā piekrišana maiņai vai pierādījumi, ka īpašums ir atsevišķa manta vai starp laulātajiem pastāv visas mantas šķirtība.
 • Pašvaldības izziņa par to, ka par nekustamo īpašumu ir samaksāts īpašuma nodoklis.
 • Trešās personas piekrišana, ja tai par labu reģistrēti aizliegumi zemesgrāmatā (piem., bankas piekrišana, kurai par labu reģistrēta hipotēka).
 • Pašvaldības piekrišana, ja zemi īpašumā iegūst persona, kura saskaņā ar likumiem “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” un “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” zemi īpašumā var iegūt ar ierobežojumiem, vai arī pierādījumi, ka persona zemi īpašumā var iegūt bez ierobežojumiem (piemēram, juridiskas personas izziņa par tās dalībnieku sastāvu ar norādi par dalībnieku pilsonību).

DSSLegal pakalpojuma izmaksas dokumentu iesniegšanai zemesgrāmatā – EUR 50 + EUR 10 par katru nākamo nostiprinājuma lūgumu.

 

Valsts nodevu apmērs:

2% no nekustamā īpašuma vērtības – par atsavinājuma (pirkuma, maiņas) līgumiem.

0,5% no nekustamā īpašuma vērtības – ja līgums noslēgts ar bērniem, laulātajiem, vecākiem, brāļiem, māsām, mazbērniem, mazmazbērniem vai vecvecākiem;

3% no nekustamā īpašuma vērtības – par dāvinājuma līgumiem;

Par hipotēkas reģistrāciju – 0,1% no aizdevuma summas.

 

Lai aprēķinātu valsts nodevu, par nekustamā īpašuma vērtību uzskatāms augstākais no šādiem novērtējumiem:

1) līgumā norādītā atsavināšanas summa;

2) nekustamā īpašuma kadastrālais novērtējums un mežaudzes vērtība.

Beztermiņa vai mūžīgu maksājumu vērtību (piem., uztura vērtību pie uztura līgumiem), kā arī tādu maksājumu vērtību, kuru ilgums ir atkarīgs no nejauša gadījuma, nosaka, gada maksājumu summu reizinot ar 10.

Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka šajā materiālā sniegtajām ziņām ir tikai informatīvs raksturs. Ja Jums ir nepieciešama juridiska konsultācija, lūdzu, sazinieties ar mums, un mēs izvērtēsim katru gadījumu individuāli. Katrā gadījumā ir savas juridiskās nianses, tāpēc varētu būt nepieciešami papildus dokumenti.