Rokasnaudas līgums

  >    >  Rokasnaudas līgums

Rokas naudas līgums ir nepieciešams gadījumos, kad kādai no darījuma pusēm ir nepieciešams laiks kādu citu darbību veikšanai (kredīta noformēšanai, nekustamā īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā un tm.l) un abas puses vēlas nodrošināties, ka otra puse nepārdomās noslēgt pirkuma līgumu.

 

Rokas naudas līgumam likumā nav noteikta parauga vai formas, bet ir noteiktas būtiskās sastāvdaļas, kuras noteikti līgumā ir jānorāda:

 

  • Darījuma puses;
  • Informācija par nekustamo īpašumu no Valsts datorizētās zemesgrāmatas;
  • Rokasnaudas apmērs (parasti praksē to nosaka 10-15% no pirkuma cenas) un veids kā tā tiek maksāta (to var samaksāt skaidrā naudā pie līguma noslēgšanas vai noteiktā termiņā uz norēķina kontu);
  • Pirkuma cena par nekustamo īpašumu;
  • Termiņš, līdz kuram pirkuma līgums tiks noslēgts.

 

Būtiski ir saprast, ka gadījumā, ja pirkuma līgumu nenoslēdz pircējs – rokasnauda paliek pie pārdevēja, bet ja pirkuma līgumu nenoslēdz pārdevējs, tad pārdevējam jāatdod pircējam rokas nauda divkārša apmērā.

 

Svarīgi ir arī norādīt kas notiek ar rokasnaudu – tā tiek ieskaitīta pirkuma cenā vai atdodama atpakaļ rokasnaudas devējam.

 

Praksē šis līgums ir viens no biežākajiem strīdus objektiem, jo rokasnaudas līgums nav sastādīts pareizi vai tajā trūkst kādas būtiskas sastāvdaļas, kas kalpo par iemeslu strīda nonākšanai tiesā.

 

Mēs Jums sniegsim juridisko atbalstu rokasnaudas līguma sagatavošanai, lai Jūsu darījums noritētu bez liekiem sarežģījumiem.

 

Līguma veidsRokasnaudas līgums
Neaizpildīts Rokasnaudas līguma paraugs 3,90 EUR
Aizpildīts Rokasnaudas līguma paraugs konkrētajam klienta darījumam 70,00 EUR

BUJ

1. Kad jāslēdz rokasnaudas līgums?

Rokas naudas līgums ir izvēles līgums. Tas nav obligāts darījuma veikšanai. To slēdz tad, ja kāda no pusēm vēlas garantēt darījuma notikšanu, taču noslēgt darījumu uzreiz nav iespējams. Piemēram, gadījumos, ja jāsagaida bankas piekrišana kredītam un tamlīdzīgi.

2. Kas jāparedz rokasnaudas līgumā?

Viena gatava parauga nav. Līgumu var sagatavot individuāli pēc nepieciešamības. Tajā svarīgi ietvert abas puses, kas slēdz darījumu, informāciju no zemesgrāmatas, rokasnaudas apmēru, pirkuma cenu, kā arī termiņu.

3. Kāds ir rokasnaudas apmērs?

Nav noteikumu, kas paredzētu konkrētu rokasnaudas apmēru. Ierasti tas var būt 10–15 % apmērā no pirkuma summas. Var būt arī vairāk vai mazāk. Arī rokasnaudas samaksāšanas veids var būt visai brīvi izvēlēts – gan skaidrā naudā, slēdzot šo līgumu, gan arī pārskaitot uz kontu noteiktā termiņā.

4. Kāpēc rokasnaudas līgumā jānorāda arī visa pirkuma cena?

Rokasnaudas līgums tiek slēgts, lai garantētu, ka darījums notiks. Un līdz ar to arī garantētu, ka darījums notiks norunātajā veidā, pat ja vēlāk būs mainījušies apstākļi. Ja puses ir vienojušās par pirkuma cenu, tad rokas naudas līgums ir sava veida garantija, ka šī cena būs spēkā un netiks mainīta.

5. Vai rokasnaudas līgumu var lauzt?

Jā, līgumu var lauzt, bet tikai tā, kā tas ir paredzēts pašā līgumā. Ierasti tas nozīmē, ka – ja pircējs pārdomā un atsakās no darījuma, tad pircējs pazaudē visu pārdevējam samaksāto rokasnaudu, savukārt gadījumā, ja pārdevējs atceļ darījumu, tad pārdevējs atmaksā pircējam samaksāto rokasnaudu divkāršā apmērā.

6. Kas notiek ar rokasnaudu, kad darījums tiek pabeigts?

Tas jāparedz pašā rokasnaudas līgumā. Ierasti rokasnauda tiek ieskaitīta pirkuma cenā. Taču, ja puses tā vienojas, tad pēc darījuma pabeigšanas rokasnauda var arī tikt atskaitīta atpakaļ pircējam.