Aizdevuma līgums

  >    >  Aizdevuma līgums

Būtiskās sastāvdaļas, kas ir jāparedz aizdevuma līgumā ir:

 

 • Līguma puses (aizņēmējs un aizdevējs). Ja aizņēmējs ir juridiska persona, ir jāpārliecinās vai pilnvarotā persona ir tiesīga pārstāvēt juridisko personu;
 • Termiņš kādā aizdevums (naudas līdzekļi) tiek aizdots. Ir iespējami vairāki varianti:
 • Aizdevums tiek nodots līguma parakstīšanas brīdī (līgumā tiek norādīts naudas apmērs, kas līguma parakstīšanas brīdī tiek nodots aizņēmējam);
 • Aizdevums pilnā apmērā vai pa daļām tiek nodots konkrētā laikā (noteiktu dienu laikā pēc līguma parakstīšanas vai līdz konkŗētam datumam);
 • Aizdevums pilnā apmērā vai pa daļām tiek nodots pēc kādu apstākļu iestāšanās (kad aizdevējs no aizņēmēja vai kādas trešās personas ir saņēmis komercļīlu vai hipotēku saskaņā ar attiecīgi parakstīta komercķīlas vai hipotēkas līguma noteikumiem).
 • Termiņš kādā aizdevums ir jāatdot aizdevējam (pilnā apmērā vai pa daļām).
 • Aizdevuma procenti, kas aizņēmējam kopā ar aizdevumu ir jāmaksā aizdevējam par aizdevuma saņemšanu;
 • Nokavējuma procenti, kas aizņēmējam ir jāmaksā aizdevējam gadījumā, ja tiek kavēts aizdevuma atmaksas termiņš. Civillikums paredz, ka nokavējuma procentu kopējā summa nevar pārsniegt pamatparāda summu (nevar pārsniegt 100% no pamatparāda summas).
 • Līgumsoda apmērs (jāņem vērā, ka Civillikuma 1716.pants nosaka, ka līgumsods par saistību nepienācīgu izpildi vai neizpildīšanu īstā laikā (termiņā) var tikt noteikts pieaugošs, taču kopumā ne vairāk par 10 procentiem no pamatparāda vai galvenās saistības apmēra).
 • Svarīgi zināt, ka gadījumā, ja līgumā ir noteikti gan nokavējuma procenti, gan līgumsods, tad līgumsods aizņēmējam ir jātdod tikai tādā apmērā cik tas pārsniedz jau nomaksātos nokavējuma procentus, tas ir, tik cik ir starpība starp līgumsodu un nokavējuma procentiem. Savukārt, ja nokavējuma procenti ir lielāki par līgumsodu, tad aizdevējs var prasīt tikai nokavējuma procentus.
 • Strīdu izšķiršanas kārtība. Svarīgi zināt, ka fiziskas personas, kas ņem aizdevumu privātām vajadzībām (ne savas saimnieciskās darbības nodrošināšanai) nav pakļautas strīdu izšķiršanai šķirējtiesā.

 

Mūsu juristu komanda palīdzēs Jums sagatavot aizdevuma līgumu, ņemot vērā Jūsu darījuma raksturu, būtiskās sastāvdaļas un pusi, kuru Jūs pārstāvat (aizdevēju vai aizņēmēju).

 

Mūsu sagatavoto aizdevuma līgumu ir iespējams nostiprināt pie notāra notariāla akta formā. Ja aizdevuma līgums ir parakstīts notariāla akta formā, aizdevuma neatmaksāšanas gadījumā, aizdevums no aizņēmēja ir piedzenams bezstrīdus kārtībā. Tiesā tiek iesniegts pieteikums un aizdevuma pamatojošie dokumenti, uz kura pamata tiesnesis vienpersoniski septiņu dienu laikā, nepaziņojot par to parādniekam.

 

Līguma veidsAizdevuma līgums
Neaizpildīts Aizdevuma līguma paraugs 4,90 EUR
Aizpildīts Aizdevuma līguma paraugs konkrētajam klienta darījumam 50,00 EUR

BUJ

1. Starp ko var tikt noslēgts aizdevuma līgums?

Nav ierobežojumu tam, kas varētu slēgt aizdevuma līgumu. Pastāv dažādas iespējas – aizdevuma līgums starp firmu un tās dibinātāju, aizdevuma līgums starp fiziskām personām, aizdevuma līgums starp juridiskām personām, kā arī aizdevuma līgums uzņēmumam.

2. Vai aizdevuma līgumam obligāti jābūt notariāli apstiprinātam?

Aizdevuma līgumam, kas slēgts starp fiziskām personām, nav jābūt obligāti apstiprinātam notariāli, taču notariāls apstiprinājums sniedz vairākas priekšrocības, piemēram, aizdevuma neatmaksāšanas gadījumā nauda var tikt piedzīta tiesas ceļā bezstrīdus kārtībā. Tiesnesis uz notariālā akta pamata var vienpersoniski izskatīt lietu un pieņemt lēmumu.

3. Kāds ir maksimālais apmērs, kādā var tikt aprēķināti nokavējuma soda procenti?

Saskaņā ar Civillikumu soda nauda par savlaicīgu aizdevuma neatmaksāšanu drīkst tik aprēķināta, taču tā nedrīkst pārsniegt pašu aizdevuma pamatsummu.

4. Vai ir pieejami gatavi aizdevuma līgumi?

DSSLegal piedāvā sagatavot neaizpildītu aizdevuma līguma paraugu, kurā attiecīgi atliek ievadīt savus datus un līguma detaļas (termiņš, soda procentu apmērs u.tml.). Šis paraugs der vienkāršos gadījumos. Ja nav pārliecības, ka līguma paraugs der konkrētajā situācijā, DSSLegal var sagatavot aizdevuma līgumu konkrētajam darījumam.

5. Ko paredzēt līgumā – nokavējuma procentus vai līgumsodu?

Līgumā var paredzēt abus, taču būtībā aizņēmējam būs jāatmaksā tikai viens no tiem – tas, kurš lielāks. Vai nu soda procenti un starpība starp soda procentiem un līgumsodu, vai arī tikai soda procenti, ja tie pārsniedz līgumsodu.

6. Kāds ir maksimālais aizdevuma līguma termiņš?

Civillikums neparedz maksimālo termiņu, uz kādu var tikt noslēgts aizdevuma līgums.