AML

  >    >  AML

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un

AML jeb Anti Money Laundering speciālista pakalpojumi

Ja Jūs esat Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma (Likuma) subjekti (Likuma subjekti), Jums ir obligātas Likumā noteikto prasību uz iekšējās kontroles sistēmas izveidi un ieviešanu savā profesionālajā darbībā.  Likuma grozījumi ar 2019.gadu paredz, ka Likuma prasības ir vienas gan “lielajām bankām”, gan mazajiem uzņēmējiem.

Likuma subjektu pienākums ir “zināt” jeb identificēt savu klientu, ar mērķi klientu izpētes gaitā, izmantojot savu iekšējo kontroles sistēmu, noskaidrot juridisko personu – patieso labuma guvēju (PLG) un veikt klienta – fiziskas personas pārbaudi. Visiem Likuma subjektiem pirms sadarbības uzsākšanas ar klientu vai jau esošajiem klientiem ir nepieciešams veikt klienta identifikāciju un klienta izpēti.

Likuma subjekti ir:

 • ārpakalpojuma grāmatveži, zvērināti revidenti, zvērinātu revidentu komercsabiedrības un nodokļu konsultanti,
 • zvērināti notāri, zvērināti advokāti, citi neatkarīgi juridisko pakalpojumu sniedzēji, kad tie, darbojoties savu klientu vārdā un labā, sniedz palīdzību darījumu plānošanā vai veikšanā, piedalās tajos vai veic citas ar darījumiem saistītas profesionālas darbības sava klienta labā attiecībā uz:
  • nekustamā īpašuma, komercsabiedrības kapitāla daļu pirkšanu vai pārdošanu,
  • klienta naudas, finanšu instrumentu un citu līdzekļu pārvaldīšanu,
  • visu veidu kontu atvēršanu vai pārvaldīšanu kredītiestādēs vai finanšu iestādēs,
  • juridisko personu vai juridisku veidojumu dibināšanu, vadību vai pārvaldīšanai nepieciešamo ieguldījumu veikšanu.
 • personas, kas darbojas kā aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu,
 • parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēji;
 • un citi Likuma 3.pantā noteiktie Likuma subjekti.

 

DSSLegal piedāvā iekšējās kontroles sistēmas izveidi (IKS) Jūsu uzņēmumā un atbalstu tā ieviešanā.

Mūsu AML speciālists izstrādās Jums individuāli izstrādātu iekšējās kontroles sistēmu, balstoties uz Jūsu uzņēmējdarbības jomu, specifiku un klientiem.

 

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS SASTĀVDAĻAS:

 • Jūsu darbības jomas un risku novērtējums;
 • Klienta identifikācijas un izpētes veikšanas procedūras izstrāde;
 • Klienta darījumu uzraudzības kārtība un aizdomīgu darījumu atklāšanas kārtība;
 • Ziņošanas par aizdomīgiem darījumiem un sliekšņa deklarāciju iesniegšanas kārtība;
 • Dokumentu uzglabāšanas un iznīcināšanas kārtība;
 • Esošās sistēmas auditu un esošo procedūru darbības pārskatīšana.

 

IEKŠĒJĀS KONTROLES SISTĒMAS IEVIEŠANAS SOĻI:

 • Dokumentācijas izstrādāšana;
 • Klienta risku novērtējums (riska punktu sistēmas izveide jeb “risk scoring”);
 • Atbildīgās personas iecelšana.

Ja ir nepieciešams, papildus iespējams veikt arī darbinieku pirmreizējo un atkārtoto apmācību (darbinieku tiesību un pienākumu noteikšanu), jau esošās iekšējās kontroles sistēmas aktualizēšanu, risku pārskatīšanu un aktualizēšanu.