Prices

UZŅĒMĒJIEM

Uzņēmuma dibināšana un izmaiņas
SIA dibināšana

100 EUR

Mazkapitāla (MSIA) dibināšana

70 EUR

Individuālā komersanta reģistrācija

50 EUR

Uzņēmuma izmaiņas LR reģistrā

50 EUR

Atļaujas un licences
Alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības licence

80 EUR

Alus mazumtirdzniecības licence

80 EUR

Tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecības licence

80 EUR

Mazās alus darītavas sertifikāts

80 EUR

Alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecības licence

150 EUR

Tabakas izstrādājumu vairumtirdzniecības licence

150 EUR

PVD (Pārtikas veterinārais dienests)
Pārtikas uzņēmuma reģistrācija

50 EUR

Pārtikas uzņēmuma atzīšana

50 EUR

Uztura bagātinātāja reģistrācija

200 EUR

Ikdienas dokumentu izstrāde

Neaizpildīts paraugs

Sagatavots dokuments

Pilnvara

15 EUR

30 EUR

Rīkojums

15 EUR

30 EUR

Paziņojums

15 EUR

30 EUR

Iesniegums

15 EUR

30 EUR

Pretenzija

15 EUR

30 EUR

Akts

15 EUR

30 EUR

Citi ikdienas dokumenti

15 EUR

30 EUR

Preču zīmju reģistrācija
Preču zīmes reģistrācija vienā klasē

150 EUR

Katra nākamā klase

20 EUR

 

LĪGUMI

Nekustamā īpašuma darījumu līgumi

Neaizpildīts līguma paraugs

Sagatavots līgums

Priekšlīgums

25 EUR

70 EUR

Rokasnaudas līgums

25 EUR

70 EUR

Pirkuma līgums

25 EUR

70 EUR

Dāvinājuma līgums

25 EUR

70 EUR

Maiņas līgums

25 EUR

70 EUR

Nomas un īres līgumi

Neaizpildīts līguma paraugs

Sagatavots līgums

Zemes nomas līgums

25 EUR

70 EUR

Apbūves tiesību nodibināšanas līgums

40 EUR

100 EUR

Telpu nomas līgums

25 EUR

70 EUR

Apakšnomas līgums

25 EUR

70 EUR

Īres līgums (apakšīres līgums)

25 EUR

70 EUR

Darba attiecību aprites dokumenti

Neaizpildīts līguma paraugs

Sagatavots līgums

Darba līgums

25 EUR

50 EUR

Uzņēmuma līgums

25 EUR

50 EUR

Autora līgums

25 EUR

50 EUR

Konsultāciju līgums

25 EUR

50 EUR

Iekšējās kārtības noteikumi

60 EUR

Vienošanās par Darba attiecību izbeigšanu

15 EUR

30 EUR

Finanšu līgumi

Neaizpildīts līguma paraugs

Sagatavots līgums

Aizdevuma līgums

25 EUR

50 EUR

Cesijas līgums

25 EUR

70 EUR

Galvojuma līgums

25 EUR

50 EUR

Hipotēkas līgums

25 EUR

70 EUR

Komercķīlas līgums

25 EUR

70 EUR

Līgumu izskatīšana un apliecināšana
Līguma 1 lpp. (max 2000 zīmes ar atstarpēm)

5 EUR lpp

 

UZTURĒŠANĀS ATĻAUJAS

Uzturēšanās atļauja investējot
Ieguldījums nekustamajā īpašumā

500 EUR

Ieguldījums uzņēmuma pamatkapitālā

500 EUR

Noguldījums kredītiestādē

500 EUR

Katrs nākamais ģimenes loceklis

150 EUR

Uzturēšanās atļauja uz darba pamata

400 EUR